กองทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Dashboard

สรุปจำนวนกองทุน

39

จำนวนกองทุน รวมทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยมีกองทุนรวมทั้งสิ้น

33

ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์

คิดเป็นร้อยละ 84.62 %

6

ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์

คิดเป็นร้อยละ 15.38 %

7

กองทุนที่มีการยุบรวม

รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

# ชื่อไฟล์
1 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 72
2 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 172
3 มติสภาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน (เพิ่มเติมระหว่างปี-2565) วงเงิน 2,500,000 บาท 189
4 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 246
5 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 211
6 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติมระหว่างปี) 215
7 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 253
8 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 202
9 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 190
อ่านทั้งหมด

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/ปฏิทินการดำเนินงาน

รายชื่อกองทุน

ลำดับ ชื่อกองทุน คณะ-หน่วยงาน ประเภท เบอร์โทร แสดงข้อมูล
1 กองทุนกาญจนาภิเษกสมโภช กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754447
2 กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754-369
3 กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754-478
4 กองทุนนิติ 11 มธ. กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754-447
5 กองทุนพลเอกสุพิทย์-ลดาวัลย์ วรอุทัย กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754-447
6 กองทุนมูลนิธิอาจารย์สุเทพ อัตถากร กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754-447
7 กองทุนเมตตาสามัคคี กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754-447
8 กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน คณะวิทยาการสารสนเทศ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754321
9 กองทุนศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754-322
10 กองทุนคุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์ กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754-447
11 กองทุนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-721686
12 กองทุนสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754322
13 กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754333
14 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.) กองการเจ้าหน้าที่ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754378
15 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.) กองการเจ้าหน้าที่ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754378
16 กองทุนโครงการจัดตั้งคณะการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-75333
17 กองทุนสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754340
18 กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม-ฝ่ายประถม) ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754636
19 กองทุนห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร สำนักวิทยบริการ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754322-40
20 กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754085
21 กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองกิจการนิสิต ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754388
22 กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754407
23 กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754416
24 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754378
25 กองทุนรางวัลทุนชาญวิทย์ เกษตรศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754369
26 กองทุนพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-721686
27 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754321
28 กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์ อดุลย์ -อรสา วิริยเวชกุล กองคลังและพัสดุ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754-447
29 กองทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติ 60 ปี กองคลังและพัสดุ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754-447
30 กองทุนศาสตราจารย์รัถพร ซังธาดา คณะวิทยาการสารสนเทศ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754321
31 กองทุน Prof. Adolf Nahrstedt Scholarship คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754360
32 กองทุน Prof. Richard's Scholarship fund คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754360
33 กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754315 /133
34 กองทุนพัฒนากิจกรรมนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-970753
35 กองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-021021
36 กองทุนพัฒนาบุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754321-40
37 กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754385
38 กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-021021
39 กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ไชยโกษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754385
40 กองทุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754345
41 กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754360
42 กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754316
43 กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-021021
44 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560 กองคลังและพัสดุ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754-447
45 กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043 754381-2
46 กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754321
47 กองทุนสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754407
48 กองทุนพงษ์ภิญโญ กองคลังและพัสดุ ใช้ได้เฉพาะผลประโยชน์ 043-754447
49 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 กองการเจ้าหน้าที่ ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754378
50 กองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 กองกิจการนิสิต ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043754388
51 กองทุน เจ อาร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนิสิตมหาวิทายลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 กองกิจการนิสิต ใช้ได้ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ 043-754388